กิจกรรมรณรงค์โครงการยุวชนประกันภัย

นายวิษณุ วรรณบวร นางแสงดาว เพ็ชร์พราว และนายชยศัพท์ กระแสร์สาร ครู โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี รณรงค์โครงการยุวชนประกันภัย โดยนำวงดนตรี คณะวงจรปิด มาเปิดทำการแสดงสด ณ บริเวณหน้าแถวโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

>>วิดีโอแสดงสดคณะวงจรปิด<<
>>ภาพนิ่งการแสดงดนตรีคณะวงจรปิด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<