โรงเรียนอนุบาลตรังประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธาน น.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการ นางปิยะพันธ์ กาฬวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุพร โขขัด  นางดารา ชูสังข์ และนางกาญจนา รัตนรัต ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของน.ส.ชนากนต์ เขียวจีน นางนรีรัตน์ สิทธิชัย และน.ส.วรัญญา ช่วยพิชัย ณ ห้องสัตบงกต โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
>>บรรยากาศการประเมินครูผู้ช่วย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<