รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561 โดย : น.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

ชื่อผลงาน     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
                   นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561
ผู้ประเมิน      นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง 

หน่วยงาน     โรงเรียนอนุบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                   ประถมศึกษาตรังเขต 1
ปีที่รายงาน    ปีการศึกษา 2561

บทสรุปของผู้บริหาร

            การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์           ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการและประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์แบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน

            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน นักเรียน จำนวน 254 คน ครู จำนวน 83 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 254 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 606 คน 

            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะ          เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.88 – 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่          ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Window v.24
ผลการประเมิน

 1. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.83, S.D. = 0.40)
 1. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.74, S.D. =0.44)
 1. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียน
  อนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.81, S.D. =0.41)
 1. ด้านผลผลิต เป็นการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งพิจารณาแต่ละด้านสรุปผล ดังนี

           4.1ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ประกอบด้วย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้

                              4.1.1  ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.78, S.D. = 0.44) 

                             4.1.2  ด้านซื่อสัตย์ สุจริต พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.73, S.D. = 0.47) 

                             4.1.3  ด้านมีวินัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.71, S.D. = 0.50)

                            4.1.4 ด้านใฝ่เรียนรู้ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู

นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.73, S.D. = 0.50)

                           4.1.5  ด้านอยู่อย่างพอเพียง พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.73, S.D. = 0.49)

                           4.1.6 ด้านมุ่งมั่นในการทำงานพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถาน 

ศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.72, S.D. = 0.49)

                          4.1.7 ด้านรักความเป็นไทย พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวม            อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.81, S.D. = 0.42)

                          4.1.8 ด้านมีจิตสาธารณะ พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.75, S.D. = 0.47)

               4.2  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการประเมินผลผลิตของโครงการ เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.74, S.D. = 0.47)

ข้อเสนอแนะ

            ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

 1. ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข ด้านต่าง ๆ ที่ค้นพบ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่ทำได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไป และปรับปรุงกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ
 2. ผู้บริหารและครูควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และควรจัดกิจกรรมกระตุ้นเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำกิจกรรม อย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นพฤติกรรมที่คงทนถาวร
 3. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนตามความเหมาะสม โดยเริ่มต้นจากที่บ้านและมีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียน
 4. ควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลโดยทั่วไป
 5. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

            ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
 2. 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป
 3. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางอื่นที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื่อ

เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์     ของนักเรียน