กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมจัดนทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักชีวประวัติและผลงานบทกวีของท่าน  “สุนทรภู่” เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
>>ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<