การรับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วงชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการรับ
สมัครนักเรียนชั้นปฐฒวัย ชั้นอนุบาล 1(3 ขวบ) และชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) ประจำปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
>>ภาพบรรยากาศรับสมัครวันแรก<<