แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

   ปกแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

   ♦ แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน(ประเมินโดยตนเอง)

   ♦ แบบประเมินสมรรถนะของครูขั้นพื้นฐาน(ประเมินโดยเพื่อนครู / ผู้บังคับบัญชา)

   ♦ ตาราง 1 ผลการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนาจากแบบประเมินของครู  (ขั้นพื้นฐาน)

   ♦ แนวทางการจัดอันดับความสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นต้องพัฒนา

   ♦ แผนพัฒนาตนเอง(ครู)

   ♦ การสรุปผลการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน(ระดับปฐมวัย)

   ♦ บันทึกการนิเทศภายในปฐมวัย

 

 แบบบันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน(ระดับขั้นพื้นฐาน)

   ♦ บันทึกการนิเทศภายใน ประถม

 

 สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

   ♦ แบบฟอร์ม PLC

 

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

   ♦ ฟอร์ม-SAR-ครูขั้นพื้นฐาน-2561.docx (258 downloads)