กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้น อ.2 ถึงชั้น ป.6

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนบาลตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลยุทธ์ห้องเรียนแต่ละระดับช่วงชั้นเป็นฐานในการประชุม โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชั้น แต่ละห้องเรียนพบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นโดยตรง เพื่อชี้แจง และหาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
>>ภาคเช้าประชุมผู้ปกครองอ.2ถึงป.3<<
>>ภาคบ่ายประชุมผู้ปกครองป.4ถึงป.6<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
ภาคเช้าประชุมผู้ปกครองชั้น อ.2 ถึงชั้น ป.3


                                          
ภาคบ่ายประชุมผู้ปกครองชั้น ป.4 ถึงชั้น ป.6