รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดของดีที่ทับเที่ยง โดย นางสาวอาทิตา แดงเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ

 ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง 

ชื่อผู้วิจัย       นางสาวอาทิตา  แดงเรือง

หน่วยงาน      โรงเรียนอนุบาลตรัง  สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  1

ปีการศึกษา    2561

           การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/6  ที่เรียนโดยหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ได้กลุ่มตัวอย่าง  คือ  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนอนุบาลตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  1  จำนวน  29  คน  เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/6  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง  ได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  จำนวน  9  เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  20  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Likert  Scale)  5  ระดับ  จำนวน  12  รายการ  ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า

  1.   หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  ที่สร้างขึ้นแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพตั้งแต่เรื่องที่  1  ถึงเรื่องที่  9  มีค่าเป็น84.66/80.69,  84.83/83.10,  87.59/81.38,  85.52/82.41,  86.90/84.48,  86.72/84.48,  88.28/85.17,  84.66/85.52  และ  90.34/85.86  ตามลำดับและประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยงเฉลี่ยทุกเรื่องเท่ากับ  86.61/86.68
  2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  พบว่า  ค่า  t  ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ  48.596  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  ของกลุ่มตัวอย่าง  สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  3.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  พบว่า  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจแต่ละข้ออยู่ระหว่าง  4.67  คะแนน  ถึง  5.00  คะแนน  และหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมได้เท่ากับ  4.85    เมื่อแปลผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชุดของดีที่ทับเที่ยง  อยู่ในระดับมากที่สุด