การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “หนูหนูกับ ZOO ใหม่”  ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.171 โรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2562
>>พิธีเปิดการอบรมสะเต็มศึกษารุ่นที่ 3<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 2<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 3 วันที่ 3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<