ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูระดับชั้นปฐมวัยร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเพื่อรองรับการประเมินผลงานนายศังกร รักชูชื่น อดีตผอ.สพป.ตรังเขต 1 เข้าสู่ตำแหน่งผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องพระชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
>>ภาพการจัดนิทรรศการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<