กิจกรรมพบปะนักเรียนวันเปิดภาคเรียนวันแรกปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ในโอกาสเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกิจกรรมแนะนำคุณครูใหม่ Teacher ใหม่โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
>>ภาพบรยากาศพบปะนักเรียน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<