การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว”  ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.171 โรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2562
>>พิธีเปิดการอบรมสะเต็มศึกษารุ่นที่ 2<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 2<<
>>บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<