ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่3/2562

นายสนทยาท ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่3/2562 เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือข้อราชการและเตรียมการรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
>>ภาพบรยยากาศการประชุมครู<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<