ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือนตำแหน่ง ครู สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน

  …………………………………..

                   ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้

          ๑.  ตำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

                   ตำแหน่ง  ครู  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์    จำนวน  ๑   อัตรา

          ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

               ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

                     ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                     ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

                     ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

                    ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช        

            ๒.๒  คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง

 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์   และมีความสามารถใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้

                   ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน       จำนวน  ๒ รูป                            ๒.  ระเบียนแสดงผลการเรียน ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ
                   ๓.  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ฉบับจริงพร้อมสำเนา         จำนวน  ๑  ฉบับ
                   ๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                             จำนวน  ๑  ฉบับ
                   ๕.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                          จำนวน  ๑  ฉบับ
                   ๖.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน  ๑  ฉบับ
ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
             ๓. การรับสมัคร
                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานกลุ่มบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่  วันที่  ๒๙ เมษายน – ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ
                 ๓.๑ เงื่อนไขการรับสมัคร
                    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง  ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก  สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
            ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   สรรหาและกำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการคัดเลือกสรรหา
                วันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง
เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

            ๕. วิธีการคัดเลือก

                ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามรายละเอียดดังนี้

            วัน เวลา             วิชา             คะแนนเต็ม             หมายเหตุ
วันที่ ๑๐พฤษภาคม ๒๕๖๒      เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐  น.

 

 

เวลา ๑๐.๓๐ น.  เป็นต้นไป

 

–          วิชาชีพครู

–          วิชาเอก

 

– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

– ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน

 

 

      

๓๐

๒๐

 

๕๐

 

 

สอบข้อเขียน

 

 

สอบสัมภาษณ์

            ๖.  สถานที่สอบ 

                   ห้อง Resource  Center  ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕ โรงเรียนอนุบาลตรัง

            ๗.  เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้เข้ารับการคัดเลือก   จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมที่ประเมิน ข้อ ๑  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า   การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม

             ๘. การประกาศรายชื่อ    และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ
                 โรงเรียนอนุบาลตรัง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  เว็บไซด์ anubantrang.ac.th

            ๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
                      ๙.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ที่ประกาศไปรายงานตัว ตามลำดับที่สอบคัดเลือกได้ ในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง
                ๙.๒  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรัง  

 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

                                     ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒    


( นายสนทยา  ภักดีวานิช )

                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง