การขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการ นางนาฎพิมล คงเอียด ครู โรงเรียบนวัดควนวิเศษ กรรมการ และนายพิริยะ พูลแก้ว ครู โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการประเมินนายสรรเพชญ พิธีการ ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯลฯ โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และนางณัฐพร โบสาอิ ครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลตรัง เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
>>ภาพการประเมินคศ.2และคศ.3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<