ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program)
>>คลิกชมรายละเอียดผลการสอบป.1MEPที่นี่<<

 

    ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
             เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561
          ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
          เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

                       ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 25641 ซึ่งกำหนดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่มีรายชืาอตามประกาศผลการสอบคัดเลือก ลำดัที่ 1-27 มารายงานตัวและมอบตัว ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม2561 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ณ ห้อง Resource Center ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลตรัง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่มีรายชื่อสำรองมารายงานตัวเป็นลำดับต่อไป

                        ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

                                                                         (นายสนทยา ภักดีวานิช)
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

บัญชีรายชื่อรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
Mini English Program

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 เด็กชายคณิญกานต์ ชิดเชื้อ
2  เด็กชายณัชชนน ศรีเพ็ชร
3 เด็กชายฐีรวัฒน์ บรรณโคภิษฐ์
4  เด็กชายอัฐพล เมฆประสิทธิ์
5  เด็กชายคณาธิป บุญสิทธิ์
6  เด็กหญิงเนตรชนก บุญแก้ว
7  เด็กชายกฤตภาส ศรีคง
8 เด็กหญิงเทียนกัญญา เหล็กแท้
9 เด็กชายธาวิน มกราพันธ์                   
10 เด็กหญิงนัฏฐวรรญ บรรหาร
11 เด็กชายธนภัทร คงเลิศ
12 เด็กชายติณณภพ ยังเจริญ
13 เด็กชายกัยต์ ชัยรัตน์
14 เด็กหญิงภัทราวดี ทองสุวรรณ์
15 เด็กหญิงณัชชา ขาวเนียน
16  เด็กหญิงศิริฉัตร นุ่นขาว
17 เด็กหญิงฐิติรัตน์ จตุพลัง
18 เด็กชายกรวิชญ์ ภูบาลกระแสร์
19 เด็กชายดลกฤดิ ทองสุวรรณ
20 เด็กหญิงกวินตรา พุกเปลี่ยน
21 เด็กหญิงฐิตาพร มากมุข
22 เด็กชายเกียรติภูมิ นิลวงษ์
23 เด็กชายอาชิตะ ตำงาม
24 เด็กหญิงวารินทร์ ทักษิณประภา
25 เด็กชายเสฏฐวิชย์ พลายเจริญ
26 เด็กชายปภังกร เพ็ชรเกิด
27 เด็กชายจิรัฏฐ์ อ่อนคง