พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 คะแนน 100 เต็ม และรับปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน

โรงเรียนอนุบาลตรัง จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561คะแนน 100 เต็ม จำนวน 4 คน 1).ด.ญ.จุฬาพัชฐ์ วิบูลย์กุล วิชาภาษาอังกฤษ 2).ด.ช.อติพล เลื่อนแก้ว วิชาคณิตศาสตร์ 3).ด.ช.กิตติ ตุลยนิษกะ วิชาคณิตศสาตร์ และ 4).ด.ช.ชุติวัต เกิดล่อง วิชาคณิตศาสตร์ และทุกระดับชั้นเรียนมารับ ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.1-ชั้นป.6 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
>>ภาพพิธีมอบรางวัลและแจกปพ.1<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<