มอบรางวัลนักเรียน ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 คะแนน 100 เต็ม

มอบรางวัลนักเรียน ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 คะแนน 100 เต็ม

วิชาภาษาอังกฤษ 1 คน ได้แก่ เด็กหญิงจุฬาพัชฐ์  วิบูลย์กุล

วิชาคณิตศาสตร์ 3 คน ได้แก่ เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง  เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว และ เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ