การประเมินความสมารถและทักษะ “คิดเลขเป็น” นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลตรังได้ดำเนินการประเมินความสามารถและทักษะ “คิดเลขเป็น” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<