ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การเงิน

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

………………………………………………………

                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 1  มีนาคม พ.ศ. 2562  นั้น

                         บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน

ลำดับที่สอบได้ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1.

2.

3.

4.

นางสาวอรอนงค์  บุญเศษ

นางสาวจุรีรัตน์  เอียดจุรี

นางสาวณัฏฐนีย์  หนูเหมือน

นางสาวสุพรรณี  สุวรรณรัตน์

 

                        ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2562   เวลา 09.00 – 12:00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป         

                    ประกาศ  ณ  วันที่   4   มีนาคม พ.ศ. 2562

 

   (นายสนทยา   ภักดีวานิช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

>>คลิกดูรายละเอียดประกาศผู้สอบผ่าน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<