งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ครูได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผอ.โรงเรียนและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอน

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวแสดงควายินดี ในโอกาสที่คุณครูอรอุมา ชูสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และกล่าวแสดงความรูู้สึกในการเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอนจากสถาบันพลศึกษา จ.ตรัง ในโอกาสที่ครบกำหนดในการปฎิบัติงานการฝึกสอนในโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ร้านอาหารบ้านสุวิมล อ.เมือง จ.ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
>>ภาพงานเลี้ยงแสดงความยินดี<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<