ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)


ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ( English Program)

 

            ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามประกาศลงวันที
22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกำหนดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

            บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
            ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศผลการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 – 30 มารายงานตัวและ  มอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่  3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้อง สำนักงาน EP  ชั้น 1 อาคาร 5 โรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมชำระเงินยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน 17,000  บาท  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่มีรายชื่อสำรองมารายงานตัวเป็นลำดับต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายสนทยา   ภักดีวานิช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program โรงเรียนอนุบาลตรัง
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 ด.ช.หัสปัญญา   แก่นอินทร์
2 ด.ญ.วริศรา   นภาพันธ์
3 ด.ญ.อรรชิกาญจน์   ถิ่นนา
4 ด.ช.วีรภัทร   คงทอง
5 ด.ช.ชิณณ์ภัทร   ชูสังข์
6 ด.ช.ศุภรังษี   อัจจิมารังษี
7 ด.ช.สุปวี   ทองประดับ
8 ด.ช.พุฒิเมธ   เขตพิบูลชัย
9 ด.ช.นันทภพ   ธนิกโชคกอบกุล
10 ด.ญ.ณัฐธิดา   ใจแข็ง
11 ด.ญ.พิชามญช์   ทองนวน
12 ด.ช.ไกรศร   เพ็ชรสุกแสง
13 ด.ญ.ณัฐมน   สุขคง
14 ด.ช.กรณ์กฤตย์   ทองแดง
15 ด.ช.ภูริณัฐ   นวนแก้ว
16 ด.ช.รัชชานนท์   เถรว่อง
17 ด.ญ.จันทรรัตน์   ภิมันตกร
18 ด.ช.วริทธิ์ธรณ์   เสียมไหม
19 ด.ญ.พรนภัส   วัฒนพรชัยสิริ
20 ด.ช.ยศภิทักษ์   ถ่ายย้วนกุล
21 ด.ญ.ณัฐญดา   พร้อมมูล
22 ด.ช.พุฒิสรรค์   จตุพลัง
23 ด.ช.ธีร์ปกร   สิงห์ธวัช
24 ด.ญ.ภูริชญา   ราศรี


 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program โรงเรียนอนุบาลตรัง

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
25 ด.ญ.ชญาณ์นินท์  อินทร์เอียด
26 ด.ญ.ปัณฑิตา   นานอน
27 ด.ญ.บุญญาพร   บุญเจริญ
28 ด.ญ.ธนัฏฐา   สุริยะพิชิตกุล
29 ด.ญ.ปัณณรัตน์   ตะลาสุข
30 ด.ญ.รินรดา   ฉิ้มเกิด


บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program โรงเรียนอนุบาลตรัง (สำรอง) 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
31 ด.ญ.สุภัสสร   ไทรงาม
32 ด.ช.วงศกร   ปราบโรค
33 ด.ญ.ภัชชนก   ทองสุวรรณ
34 ด.ญ.ณัฐธิตา   ใจแข็ง
35 ด.ช.ภูบดินทร์   เพ็ชรฉุย

>>คลิกชมรายละเอียดผลสอบเข้าป.1EPทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<