ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

………………………………………………………

                   ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน   จำนวน 9  ราย

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวอรอนงค์  บุญเศษ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ลำดับที่ 1-9
2 นางสาวปนัดดา  คำเครื่อง เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
3 นางสาวจิราภรณ์  ชั้นดี ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
4 นางสาวศุภรณ์  จันดี เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  สอบปฏิบัติ
5 นางสาวรติมา  ฉิมดำ ณ  ห้อง ประชุมเล็ก
6 นางสาวณัฏฐนีย์  หนูเหมือน เวลา 10.00 – 11.30 น. สอบสัมภาษณ์
7 นางสาวสุพรรณี  สุวรรณรัตน์ ณ ห้องประชุมเล็ก   
8 นางยุวพา  รุ้งแจ้ง
9 นางสาวจุรีรัตน์  เอียดจุรี

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ  ณ  วันที่    25   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2562    

  (นายสนทยา   ภักดีวานิช)
   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

>>คลิกดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<