ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ( English Program / Mini English Program)


ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
( English Program / Mini English Program) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

          ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program / Mini English Program)  ประจำปีการศึกษา  2562  ในระหว่างวันที่  13 – 17  กุมภาพันธ์  2562  บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ (English Program / Mini /English Program) จำนวน  46  คน ดังนี้

เลขที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
1. ด.ช.นันทภพ   ธนิกโชคกอบกุล ห้องสอบที่ 1

(ห้องเรียนชั้น ป. 1/6 อาคารเรียน 5)

2. ด.ญ.อรรชิกาญจน์   ถิ่นนา
3. ด.ญ.ชญาณ์นินท์  อินทร์เอียด
4. ด.ช.ธีร์ปกร   สิงห์ธวัช
5. ด.ญ.พิชมณ   นิลมณี
6. ด.ญ.พรนภัส   วัฒนพรชัยสิริ
7. ด.ช.กวิน   จารุเดชานนท์
8. ด.ญ.กัญญาพัชร   สิทธิชัย
9. ด.ญ.ณัฐมน   สุขคง
10. ด.ญ.พิชามญช์   ทองมวน
11. ด.ช.ชัชนัณท์   ชำนาญ
12. ด.ญ.ปัณณรัตน์   ตะลาสุข
13. ด.ช.สรวิศ   เพชรเล็ก
14. ด.ญ.สุภัสสร   ไทรงาม
15. ด.ช.รัชชานนท์   เถรว่อง
เลขที่ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ
16. ด.ญ.ณิชาภัทร   แป้นน้อย ห้องสอบที่ 1

(ห้องเรียนชั้น ป. 1/6 อาคารเรียน 5)

17. ด.ญ.บุญญาพร   บุญเจริญ
18. ด.ช.ธราเทพ   จันทร์มี
19. ด.ช.อติคุณ   ช่วยเมือง
20. ด.ญ.ณัฐธิดา   ใจแข็ง
21. ด.ญ.ณัฐธิตา   ใจแข็ง
22. ด.ช.สุปวี   ทองประดับ
23. ด.ช.วริทธิ์ธรณ์   เสียมไหม
24. ด.ช.ชิณณ์ภัทร   ชูสังข์ ห้องสอบที่ 2

(ห้องเรียนชั้น ป. 2/6 อาคารเรียน 5)

25. ด.ญ.รินรดา   ฉิ้มเกิด
26. ด.ญ.ธนัฏฐา   สุริยะพิชิตกุล
27. ด.ญ.ปัณฑิตา   นานอน
28. ด.ช.วีรภัทร   คงทอง
29. ด.ช.พุฒิเมธ   เขตพิบูลชัย
30. ด.ช.ศุภรังษี   อัจจิมารังษี
31. ด.ช.ชัยณรินทร์   ยงประเดิม
32. ด.ช.กรณ์กฤตย์   ทองแดง
33. ด.ญ.ธัญธิชา   กังแฮ
34. ด.ญ.ณัฐญดา   พร้อมมูล
35. ด.ช.ภูริณัฐ   นวนแก้ว
36. ด.ช.หัสปัญญา   แก่นอินทร์
37. ด.ญ.นงนภัส   กุลตัน
38. ด.ช.พุฒิสรรค์   จตุพลัง
39. ด.ช.วงศกร   ปราบโรค
40. ด.ญ.วริศรา   นภาพันธ์
41. ด.ญ.ภัชชนก   ทองสุวรรณ
42. ด.ช.ไกรศร   เพ็ชรสุกแสง
43. ด.ช.ยศภิทักษ์   ถ่ายย้วนกุล
44. ด.ญ.จันทรรัตน์   ภิมันตกร
45. ด.ญ.ภูริชญา   ราศรี
46. ด.ช.ภูบดินทร์   เพ็ชรฉุย

       

  ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก  ในวันที่  23  กุมภาพันธ์  2562  มารายงานตัวเวลา  08.30-09.00 น.

หน้าอาคารห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง  สอบภาคเช้า  เวลา  09.00-12.00 น. (เตรียมอุปกรณ์ ดินสอ ยางลบ)

               ประกาศ ณ วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

                                                   (นายสนทยา   ภักดีวานิช)                                                  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

>>คลิกดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<