ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การเงิน


ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง   รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
                                                         ……………………………………………..                                                              

                   ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน  ๑  ตำแหน่ง  คือ  เจ้าหน้าที่การเงิน  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา  รายละเอียด  ดังนี้

          ๑.  ตำแหน่ง  ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

                   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน          จำนวน  ๑  ตำแหน่ง
          ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

             ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป

                (๑)  มีสัญชาติไทย

                (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์

                (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

               (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือ                            ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙

                (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง  อาญา เว้นแต่เป็นโทษ                        สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                (๘) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

             ๒.๒  คุณสมบัติ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

               (๑)   มีวุฒิการศึกษา  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

               (๒)  มีความซื่อสัตย์

               (๓)  มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน

               (๔)  มีความสามารถในการปิดบัญชีและรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องได้

               (๕)  เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว  และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

               (๖)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

               (๗)  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้

                   ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน       จำนวน  ๒ รูป
                   ๒.  สำเนาวุฒิการศึกษา                                                  จำนวน  ๑ ฉบับ

                   ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                      จำนวน  ๑ ฉบับ

                   ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน  ๑ ฉบับ

                   ๕.  ใบรับรองแพทย์                                                       จำนวน  ๑ ฉบับ

                   ๖.  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน  ๑ ฉบับ

                   ๗.  หลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ   ( ฉบับจริงพร้อม สำเนา )  จำนวน  ๑ ฉบับ

                         ทั้งนี้  ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

          ๓. การรับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น ๑ อาคารเรียน ๕  ตั้งแต่  วันที่  ๑๘ – ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ

              ๓.๑ เงื่อนไขการรับสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง  ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก  สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

          ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  สรรหาและกำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการคัดเลือกสรรหา

    วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง

เว็บไซด์ www.anubantrang.ac.th

         ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการ

          (๕.๑)  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติใน  วันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดดังนี้

            วัน เวลา             วิชา คะแนนเต็ม             หมายเหตุ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  น.

 

 

 

 

– ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 

      

๕๐

 

๕๐

 

 

 

สอบปฏิบัติ

 

สัมภาษณ์

 

 

       ๖.  สถานที่สอบ
               ๖.๑  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน  ณ  ห้องประชุมเล็ก
      ๗.  เกณฑ์การตัดสิน

               ผู้เข้ารับการคัดเลือก  จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน  และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย  หากคะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๑  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่ได้คะแนนในกิจกรรมที่ประเมินข้อ ๒ มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ที่สูงกว่า  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม
       ๘. การประกาศรายชื่อ    และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

  • โรงเรียนอนุบาลตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ภายในวันที่   ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  เว็บไซด์  anubantrang.ac.th
    ๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
         ๙.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างในครั้งแรก ตามที่ประกาศไป รายงานตัว ตามลำดับที่สอบคัเลือกได้ ในวันที่ ๗ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.ณ  ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง
         ๙.๒  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจั
    จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลตรังจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

             

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕     เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒   

  ( นายสนทยา  ภักดีวานิช )

    ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรั

 

>คลิกดูรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดที่นี่<<
>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<