กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นปฐมวัย ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสารความเป็นไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตรังมีความสำนึกอนุรักษ์ความเป็นชาติไทย และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้โดดเด่นเป็นทีี่ยอมรับของสังคม ณ ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
>>ไฟล์ที่1ภาพประกวดมารยาทไทยปฐมวัย<<
>>ไฟล์ที่2ภาพประกวดมารยาทไทยปฐมวัย<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<