ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
>>ภาพการประชุมผู้ปกครองอ.3<<
>>ภาพการแสดงโชว์กิจกรรมนักเรียนEP<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<