ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

————————–

          ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรัง เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และ 3) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรังเป็นไปตามประกาศของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้นพื้นฐานเรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

                 คุณสมบัติ

                รับเด็กที่มีอายุ 4-5 ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤษภาคม 2558) เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเด็กที่มีอายุ 5-6 ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2556   – 16 พฤษภาคม 2557) เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีจับฉลาก

                หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด (พร้อมฉบับจริง)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา จำนวน 1 ชุด (พร้อมฉบับจริง)
  3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. จำนวนนักเรียนที่รับ

ชั้นอนุบาลปีที่ 2           จำนวน   120  คน

ชั้นอนุบาลปีที่ 3           จำนวน      30  คน

  1. วันและเวลาการรับสมัคร

                   3.1 รับใบสมัครวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30       – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลตรัง

                   3.2 รับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ –  4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30      – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง

  1. จับฉลาก

                   วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. (เวลา 08.00-09.00 น.) ลงทะเบียนรับรายงานตัวเพื่อจับฉลากโดยนำเอกสารการสมัครการแสดง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวใน วัน เวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)

  1. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

                   ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

  1. มอบตัว

                   วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนอนุบาลตรัง

                   เอกสารหลักฐานการมอบตัว

                   6.1 ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

                   6.2 สำเนาสูติบัตร                             จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

                   6.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด    (พร้อมฉบับจริง)

                   6.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว             จำนวน 6 รูป

                   6.5 หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

                   ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสนทยา  ภักดีวานิช)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง