ผู้อำนวยการพบนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการประชุมชี้แจงการเตรียมตัวในการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2562 และการเตรียมตัวเพื่อการทดสอบการวัดผลระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (O-NET) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
>>ภาพการประชุมนักเรียนป.6<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<