กิจกรรมประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ปรธานและดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี่ของนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลตรังเป็นศูนย์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระปฐมวัย และกลุมสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<