กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนช่วงชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

คณะครูช่วงชั้นป.6 นำนักเรียนช่วงชั้นป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 250 คน ทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ แหล่งเรียนรู้ปราชญ์วิถีชาวบ้าน นาโปแก อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
>>คณะครูนักเรียนเดินทางสู่นาโปแก<<
>>ภาพฐานกิจกรรมต่างๆ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<