การประเมินการอ่าน-การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ครั้งที่ 3/2561

โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยกลุ่มงานวิชาการดำเนินการประเมินการอ่าน-กการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพกิจกรรมการอ่านการเขียน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<