ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกช่วงชั้นประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละช่วงชั้น แต่ละห้องเรียนได้พบปะพูดคุยกับครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นของนักเรียนเองเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่กัน วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
>>ภาพประชุมช่วงชั้นปฐมวัยป.4ป.6<<
>>ภาพประชุมช่วงชั้นป.5ป.1,2,3และMEP<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<