กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ ในการเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ (ทะเลสองห้อง) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561
>>ภาพกิจกรรมเปิดรอบกองไฟ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<