ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

     ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง รื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
      ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง 

นักการภารโรง   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 26 มกราคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น
       บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังรายละเอียด LINK ด้านล่างนี้

>>คลิกดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่นี่<<


                                                                                                 ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

…………………………………………………..

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว                     ตำแหน่ง  นักการภารโรง   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 26 มกราคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

 

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นายกิตติพงศ์    จันฝาก ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-3
2 นายทวีโชค   จรูญศักดิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3 นายรุ่งโรจน์   โปซิว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
    เวลา 09.00 น. -12.00 น.
    ณ ห้อง Resource  Center อาคาร 5 ชั้น 1
     

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   12  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2561

     (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง