กิจกรรมพัฒนาครูในการใช้สารสนเทศในโรงเรียนโดยผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย ปี 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการการจัดประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศของโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตามโครงการพัฒนาสารสนเทศในโรงเรียนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลตรังวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
>>ภาพบรรยากาศการอบรม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<