การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูกาญจนา รัตนรัต ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา                   กาญจนา  รัตนรัต  ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ปีที่ศึกษา                    2561 

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

                         กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนอนุบาลตรัง  จังหวัดตรัง  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จำนวน  45  คน  ได้จากการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  6  เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา-ปีที่ 5 จำนวน  26  แผน 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  1  ฉบับ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบ t – test

                      ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.44/82.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกี่ยวกับการอ่าน
จับใจความ หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   อยู่ในระดับมาก