ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
>>คลิกดูรายละเอียดในการรับสมัครที่นี่<<

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
เรื่อง   การรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

              ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง  จังหวัดตรัง  เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  ๑ และ ๒) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรังเป็นไปตามประกาศของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้

 

  • คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานการสมัคร

               คุณสมบัติ

              รับเด็กที่มีอายุ ๓-๔ ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘) เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และเด็กที่มีอายุ ๔ – ๕ ปี (นักเรียนที่เกิดระหว่าง  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗) เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ใช้วิธีการจับฉลาก

               หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด(พร้อมฉบับจริง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด(พร้อมฉบับจริง)
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๒ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป       

๒.  จำนวนนักเรียนที่รับ  

               ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ จำนวน  ๖๐ คน 

               ชั้นอนุบาลปีที่  ๒ จำนวน  ๑๕๐ คน
๓.  วันและเวลาการรับสมัคร

              ๓.๑รับใบสมัครวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลตรัง

               ๓.๒รับสมัคร วันพุธที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.  จับฉลาก

               วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐น. (เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๐๙.๐๐ น.ลงทะเบียนรับรายงานตัวเพื่อจับฉลากโดยนำเอกสารการสมัครมาแสดง ผู้ที่ไม่มารายงานตัวใน  วัน  เวลา  ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ )

๕.  ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันเสาร์ที่ ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐– ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

๖.  มอบตัว

วันเสาร์ที่ ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

               เอกสารหลักฐานการมอบตัว

               ๖.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

๖.๒ สำเนาสูติบัตรจำนวน ๒ ชุด(พร้อมฉบับจริง)

๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา  มารดาหรือผู้ปกครอง

จำนวน ๒ ชุด(พร้อมฉบับจริง)

๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  ๒  นิ้ว  จำนวน  ๖  รูป

๖.๕ หลักฐานการตรวจกรุ๊ปเลือดของนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑

 

    (นายสนทยา  ภักดีวานิช)
   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง