พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนยอดนักอ่านประจำเดือนกันยายน 2561

นายสนทยา ภักดีวานช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ตามโครงการยอดนักอ่าน ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ บริเวณหน้าแถว เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนทุกๆคนมีนิสัยในการรักการอ่านในโอกาสต่อไป วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
>>ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

                              ิ