ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรังเรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
>>คลิกดูรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่<<

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

          ด้วยโรงเรียนอนุบาลตรัง จังหวัดตรังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน  การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครคุณสมบัติและการสอบคัดเลือกดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑  มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา

๑.๒  มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ

  • หลักฐานการสมัคร

๒.๑  ใบสมัครโรงเรียนอนุบาลตรัง

๒.๒  สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)

๒.๓  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจำนวน ๑ชุด(พร้อมแนบฉบับจริง)

๒.๔  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ถ่ายไว้นานไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

  • จำนวนนักเรียนที่รับ

จำนวน ๓๐ คน

  • วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบคัดเลือก

๔.๑ รับสมัคร สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย                         วันที่ ๑๔ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)                       ณ ห้อง Resource Center  อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.๒  สอบคัดเลือก

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง                   วิชาที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และการสัมภาษณ์

 

๔.๓  ประกาศผล

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องวิชาการ อาคารเรียน ๕ ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

๔.๔  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                      ณ ห้อง Resource Center อาคารเรียน ๕  ชั้น ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง

หลักฐานการมอบตัว

๔.๕.๑ ใบรับมอบตัวนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลตรัง (กรอกรายละเอียดครบถ้วน)

๔.๕.๒ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๒ ฉบับ (พร้อมแนบฉบับจริง)

๔.๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด            (พร้อมแนบฉบับจริง)

๔.๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน ๒ ชุด            (พร้อมแนบฉบับจริง)

 

ประกาศ ณ วันที่   ๕    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสนทยา  ภักดีวานิช)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง