กิจกรรมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ ประจำปี 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีวันสาทรเดือนสิบ ประเพณีแห่
หมรับทำบุญเดิอนสิบ เพื่อเป็นการอุทิศสํ่วนกุศล ให้แก้ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ประจำปี 2561 
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
>>กิจกรรมการจัดตกแต่งหมรับ<<
>>กิจกรรมการแห่หมรับ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<