โรงเรียนอนุบาลตรังดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 ,ป.1และ ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานและดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น
อนุบาล 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ชั้นป.1 และสายชั้น ป.2 ระหว่างวันที่ 29 แและ 30 มกราคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
>>ภาพบบรยากาศประชุมผู้ปกครองสายชั้นอ.1<<
>>ภาพบบรยากาศประชุมผู้ปกครองสายชั้นป.1<<
>>ภาพบบรยากาศประชุมผู้ปกครองสายชั้นป.2<<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ื