ประชุมเตรียมการดำเนินงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และ
คณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อประชุมเตรียมการดำเนินงาน
มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี
การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561
>>ต้อนรับอาหารเช้าอาหารเที่ยง<<
>>พิธีกล่าวต้อนรับเปิดการประชุม<<
>>แบ่งกลุ่มประชุมตามสาระวิชา<<
>>ภาคบ่ายสรุปแต่ละกลุ่มสาระ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<