ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………………………………

                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561  นั้น

                    บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน

 ลำดับที่สอบได้                ชื่อ –  สกุล    หมายเหตุ
          1. นางวิไลลักษณ์              ลั่นสิน
          2. นางสาวสรนีย์              คงเพชรธนเดช
          3. นางสาวกมลชนก          คงอินทร์
          4. นางสาวจิดาภา               กิ่งเลี่ยน
          5. นางสาวอัญชลี                แอโสะ

 

 

                   ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่  25  มิถุนายน พ.ศ.2561   เวลา 09.00 – 12:00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป

                         ประกาศ  ณ  วันที่   20  มิถุนายน พ.ศ.2561

                                                  

                                                   (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง