การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูหัสวรี สุรัติศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูหัสวรี สุรัติศักดิ์ ครูโรงเรียน
อนุบาลตรัง
>>รายละเอียดบทคัดย่อทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<


ชื่อชุด
                               การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง

                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน                   หัสวรี  สุรัติศักดิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ปีที่ศึกษาค้นคว้า           พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

              การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ครอบครัว               หนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา 11101 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ท11101 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ท111013) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริม  การอ่าน ชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ท11101 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่ศึกษา   ในวิชา ภาษาไทยรายวิชา  ท 11101  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปใน   คำขวัญเมืองตรัง  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าสถิติทีระดับ .01

            ผลการศึกษาพบว่า
                1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายวิชา ท11101มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 89.40/89.47 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ 80/80.

2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รายวิชา ท11101อยู่ในระดับมากที่สุด