ประชุมผู้ปกครองโปรแกรมพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โปรแกรมพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
>>ภาพประชุมผู้ปกครองMEP<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<