ประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 3/2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานและดำเนินการประชุมครู บุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุยายน 2561
>>ภาพกิจกรรมประชุมครู3/2561<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<