ประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลปีที่ 3
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
>>ภาพบรรยากาศการประชุมอ.3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<