กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้น อนุบาลปีที่1 และอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ช่วงชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
>>ภาพประชุมผู้ปกครองอ.1และอ.2ปี61<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<