รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2561 โดย : น.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง

  ชื่อผลงาน    

Read more

รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดของดีที่ทับเที่ยง โดย นางสาวอาทิตา แดงเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง

Read more

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการประยุกต์แบบสืบเสาะหาความรู้และแนวคิด STEM เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง   รูปแบบก

Read more

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

ชื่อเรื่อง      การพ

Read more

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง นางณัฐพร โบสะอิ

ชื่อผลงาน การพัฒนาแบ

Read more

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูกาญจนา รัตนรัต ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ   ชื่อ

Read more

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูหัสวรี สุรัติศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง

การพัฒนาหนังสือส่งเส

Read more

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ โดย : ครูสารภี เพ็ชรสิริ

ช่ือเรื่อง : การพัฒน

Read more

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

การพัฒนาความสามารถใน

Read more