การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง นางณัฐพร โบสะอิ

ชื่อผลงาน การพัฒนาแบ

Read more

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูกาญจนา รัตนรัต ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ   ชื่อ

Read more

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ครอบครัวหนูกะทินำเที่ยวไปในคำขวัญเมืองตรัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูหัสวรี สุรัติศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง

การพัฒนาหนังสือส่งเส

Read more

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ โดย : ครูสารภี เพ็ชรสิริ

ช่ือเรื่อง : การพัฒน

Read more

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

การพัฒนาความสามารถใน

Read more

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน           

Read more

รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยนางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง

Read more

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เมตตา คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อ

Read more

รายงานการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Download เอกสาร

Read more